Page 9 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 9

‫ז‬

    ‫תוכן עניינים מפורט לפרקי הספר‬

‫מבו א ‪3‬‬

‫תיחום המושגים ‪3‬‬
‫הרקע והצורך ‪4‬‬
‫ההלכה כמעצבת תפיסת עול ם ‪5‬‬

  ‫חשיבות ההלכ ה ‪6‬‬
  ‫הלכה העומדת בפני עצמה ‪6‬‬
  ‫הלכה מעצבת מציאות חיים וממנה תפיסה ‪7‬‬

‫החידושים בספ ר ‪8‬‬
‫מהלך הספר ‪10‬‬

  ‫חלק ראשון‪ :‬אפיון הטומאה והטהרה כמושגים הכרתיים‬

‫פרק ‪ :1‬היקפם של חוקי הטהרה ומקומם בספרי הרמב" ם ‪15‬‬

‫סדר טהרות בפירוש המשנה ‪15‬‬
‫הטהרה בספר המצוות ‪21‬‬
‫הטהרה ב"ספר טהרה" שבמשנה תורה ‪22‬‬
‫הטהרה בספר מורה הנבוכי ם ‪25‬‬
‫תפיסת השלמות במשנת הרמב"ם ‪26‬‬

‫‪29‬‬    ‫פרק ‪ :2‬אופיו ההכרתי של מושג הטומא ה‬

‫‪29‬‬             ‫בין תכונה הכרתית למהותית ‬

  ‫‪29‬‬                   ‫שתי תפיסות ‬
  ‫‪31‬‬         ‫תפיסת הטומאה כמאפיינת מהות ‬
  ‫‪33‬‬    ‫תפיסת הטומאה כמאפיינת הכרה של האדם ‬

‫‪35‬‬    ‫היגדים ברורים שטומאה וטהרה משקפים הכר ה‬

  ‫‪35‬‬               ‫בחתימת ספר טהרה ‬
  ‫‪36‬‬                ‫בפתיחת ספר טהר ה‬
  ‫‪37‬‬                ‫המונח " ֵמי הדעות" ‬
  ‫‪39‬‬              ‫המונח "עצות מרחוק" ‬
  ‫‪42‬‬            ‫הטומאות הן בגדר טעויות ‬
  ‫‪44‬‬  ‫"טיהור הלבבות מן הדעות והמידות המטמאות" ‬
  ‫‪44‬‬                ‫"עניינים דמיוניים" ‬
  ‫‪45‬‬     ‫"אין דברי תורה מקבלין טומאה" (מינית) ‬

‫‪50‬‬   ‫הזיהום לעומת הטומאה והטהרה לעומת הניקיון ‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14