Page 10 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 10

‫ח ׀ טהרה תודעה וחברה‪ :‬תפיסת והטהרה במשנת הרמב"ם‬

‫‪52‬‬    ‫תפיסה נומינליסטית של קדושת המצוות ‬

  ‫‪52‬‬             ‫א‪ .‬קדושת הש ם‬
  ‫‪53‬‬       ‫ב‪ .‬שמחה למי שציווה מצוות ‬
  ‫‪54‬‬      ‫ג‪ .‬כבוד למי שנתן את המצוות ‬
  ‫‪55‬‬
  ‫‪57‬‬           ‫ד‪ .‬יראה ממי שציוו ה‬
          ‫ה‪ .‬נקרא עליו שם אדון העול ם‬

‫‪59‬‬    ‫פרק ‪ :3‬התפיסה ההכרתית המשתקפת בהלכות שבספר טהר ה‬

‫‪60‬‬                  ‫חלות דיני טומאה וטהרה – כללים ‬

  ‫‪60‬‬                 ‫א‪ .‬בעל החיים היחיד המטמא בחייו ‬
  ‫‪62‬‬                       ‫ב‪ .‬טומאת הגויים כזבים ‬
  ‫‪63‬‬
  ‫‪71‬‬          ‫ג‪ .‬הטומאה אינה פגם מוסרי‪ ,‬וחלה רק בדברי קודש ‬
                   ‫ד‪ .‬מקורות הטומאה – מוחשיים בלב ד‬
‫‪74‬‬
                   ‫חלות דיני טומאה וטהרה – פרטי ם‬
  ‫‪75‬‬
  ‫‪77‬‬                    ‫א‪ .‬טומאת מת – ניתוב המסלו ל‬
  ‫‪79‬‬                          ‫ב‪ .‬טומאה בציבור ‬
  ‫‪79‬‬
  ‫‪81‬‬                    ‫ג‪ .‬ספק טומאה ברשות הרבי ם‬
  ‫‪83‬‬                       ‫ד‪ .‬נזיר וטומאת התהום ‬
  ‫‪85‬‬                           ‫ה‪ .‬פרה אדומה ‬
  ‫‪88‬‬                           ‫ו‪ .‬הסחת הדע ת‬
  ‫‪89‬‬                           ‫ז‪ .‬דם מן הרחם ‬
  ‫‪92‬‬                          ‫ח‪ .‬טומאת צרעת ‬
  ‫‪93‬‬                            ‫ט‪ .‬נזק ממונ י‬
  ‫‪94‬‬                              ‫י‪ .‬בעלו ת‬

                         ‫יא‪ .‬מחשבה מכינה טומאה ‬
            ‫יב‪ .‬העונש על הפרת הטהרה לקודש – עונש מן השמי ם‬

‫‪99‬‬    ‫חלק שני‪ :‬תפקידי מצוות הטומאה והטהרה‬

‫‪100‬‬         ‫פרק ‪ :4‬טעמיה העקרוניים של תורת הטהר ה‬

  ‫‪100‬‬        ‫סקירת היחס לטהרה – אבני יסוד במרחב המחקר י‬
  ‫‪100‬‬
  ‫‪101‬‬                         ‫רוברסטון סמית ‬
  ‫‪104‬‬                          ‫יחזקאל קויפמן ‬
  ‫‪105‬‬
                               ‫מרי דאגלס ‬
‫‪106‬‬                            ‫יעקב מילגרו ם‬
                             ‫ג'ונתן קלאוונ ס‬
  ‫‪107‬‬
        ‫הקלות כמאפיינת את דיני הטהרה – עיון במורה הנבוכים ‬

                    ‫הקדמה גדולה ומאבק בעבודה זרה ‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15