Page 4 - טהרה תודעה וחברה - מושגי טומאה וטהרה במשנת הרמב"ם
P. 4

‫" ֲע ֶט ֶרת ְז ֵק ִנים ְּבֵני ָב ִנים ְו ִת ְפ ֶא ֶרת ָּב ִנים ֲאבֹו ָתם"‬
       ‫לזכר סבי היקר שאול בן יעקב‬

            ‫איש חסד רחב לב‬
       ‫נפטר בכ״ט באייר תשע״ט‪ ,‬תנצב״ה‬

             ‫הקדשת ירון בר‬

      ‫" ִמְּז ֵק ִנים ֶא ְתּבֹוָנן ִּכי ִפּקּו ֶדיָך ָנ ָצ ְרִּתי"‬

        ‫לזכר סבינו היקר‪ ,‬איש שלום ואמת‬

    ‫השופט אהרון בן אברהם למשפחת מלמד‬

          ‫הקדשת משפחת מושקוביץ‬

    ‫" ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִי ְמ ָצא ְו ָרחֹק ִמְּפ ִני ִנים ִמ ְכ ָרּה"‬
    ‫לזכר בעלת החסד יפה ז"ל בת חוה שנלב"ע‬

‫כשספר תהילים ומעות לצדקה בידיה‪ .‬ב' אלול התשע"ז‪ ,‬תנצב"ה‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9